Korporativni Hosting FAQ - Česta pitanja

Deljeni (shared) hosting je web hosting gde jedan fizički server opslužuje više naloga, odnosno korisnika. Shared hosting je bottom price hosting gde se ogranicavaju resursi prema korisniku kako bi što više korisničkih naloga bilo smešteno na fizički server. Korisnici dobijaju sekciju servera odnosno nalog ograničenog kapaciteta kako bi mogli da smeštaju datoteke svoje web aplikacije ili mail servisa.

Deljeni hosting nema tačan raspon od - do broja korisnika odnosno korisničkih naloga na jednom fizičkom serveru. Broj naloga pre svega zavisi od poslovne politike kompanije koja pruža usluge hostinga. Isti varira, ali se najčesće radi o stotinama korisničkih naloga na jednom fizičkom serveru. Treba uzeti u obzir da jedan korisnički nalog može imati više web prezentacija ali i čest mail saobraćaj.

Deljeni hosting nije enterprise hosting, što u praksi znači da svaki put kada dodelite novi paket na nalogu za hosting, prvobitan prostor na disku i propusni opseg biće rezervisani (allocated). Kreiran nalog oduzima ukupan fizički prostor hard diska, ali i utiče na ukupan protok saobraćaja. Što je veći broj korisnika na serveru, veći je angažman fizičkih resursa.
Web hosting protok (bandwidth) je količina podataka koju Web lokacija (sajt, email, itd.) može da isporuči svojim posetiocima tokom odredjenog vremenskog perioda. Ilustrativno, zamislite levak na čijoj široj strani se nalaze Web nalozi a na užoj krajnji korisnici. Ograničene veze, odnosno celokupna propusna širina mora biti podjednako deljena kako bi svi Web nalozi na fizičkom serveru mogli da se odazovu na zahtev korisnika. Kada zahtevi za odzivom Web stranica rastu, administratori mogu da osiguraju konzistentan odziv stranica. Međutim, kada dodje do neočekivanog ili velikog porasta broja upita pojedini portali ili servisi mogu biti nedostupni određeno vreme.
Svaki hosting provajder ima regulative prema kojima mora da obezbedi sigurnost svojim korisnicima. Međutim, provajder ne može da predvidi ponašanje i stručnu osposobljenost svojih korisnika za upravljanje servisima koji su ustupljeni na raspolaganje. Redovno ažuriranje Open Source platforme, kao sto je WordPress, Joomla, itd., problem bezbednosti svodi na minimum. Međutim, ukoliko se dogodi da treća strana iskoristi neažurnost jednog, posledice trpe svi korisnici koji imaju naloge na istom fizičkom serveru.
Iako hosting provajderi u svojim shared hosting paketima definišu broj e-mail naloga koji može biti dodeljen/otvoren, ipak se sve svodi na dva faktora koji nemaju veze sa marketingom. Prvi je protokol koji korisnik koristi, dok je drugi količina fizičkog mesta koje je korisnik shared hostinga zakupio. Naime, ukoliko koristite IMAP protokol svi vaši malovi će biti skladišteni na serveru, odnosno vašem nalogu. Kada se kapacitet dodeljenog prostora popuni, rešenje je ili prelazak na drugi paket ili arhiviranje sadržaja mail naloga. Ukoliko koristite POP3 protokol, vaši malovi će biti brisani sa servera čim pročitate sadržaj na vašoj mail client aplikaciji. Ukratko, stvar je marketinga, vaš provajder može da obezbedi neograničen broj mail naloga, ali ako nemate gde da ih smestite ili nemate plan "šta ako", možete imati problem.
Ukoliko isključimo in-house rešenja, korporativni (enterprise) hosting podrazumeva dodeljivanje fizičkih resursa i infrastrukture pojedincima ili kompanijama prema potrebama poslovanja. Enterprise hosting nije koncipiran kao shared hosting, već se jednom klijentu dodeljuje celokupan server. Enterprise hosting jeste skuplje rešenje od shared hostinga ali klijenti nisu u istom pulu i nemaju uticaja jedni na druge. S druge strane, korporativni hosting najčeće dolazi u paketu sa redudatnim radnim i backup serverima, bezbednost naloga je povećana, internet saobraćaj kao i dostupnost Web, mail i ostalih internet servisa su zagarantovani. Korporativni hosting u osnovi nema način paketiranja servisa kao shared hosting, već se servisi mogu prilagođavati zahtevima, a eksploatacija je daleko fleksibilnija.
Korporativni (enterprise) hosting obuhvata dva aspekta internet saobraćaja, bezbednosni i garantovani protok za korisnika. Bezbednosni se najčešće odnosi na mogućnost izolovanja negativnog internet saobraćaja i zatvaranja pojedinih ili opsega internet adresa na neodredjeno vreme, što u shared hostingu nije moguće iz razloga što se primenjena pravila odnose na sve korisnike shared hostinga istog fizičkog servera. Garantovani protok podrazumeva raspodelu saobraćaja izmedju servera, a ne izmedju naloga kao što je slučaj za shared hosting. Svaki korisnički server korporativnog hostinga vezan je za multi-terabitni link, dok je protok mrežnog adaptera na serveru najmanje 1/1 gigabit. Ukoliko poslovanje zahteva veće brzine, mogu se primeniti adapteri za optičke kablove. Konceptom jedan klijent - jedan server, kompletna infrastruktura internet saobraćaja je rasterećena i enterprise hosting može garantovati ugovoreni protok. S druge strane, korporativni hosting vrlo često podrazumeva i redudantni link kako bi korisnici imali stalnu dostupnost internet servisa od strane krajnjih korisnika.
Usluge održavanja Web sajta zavise pre svega od toga da li je Open Source ili Custom CMS u pitanju. Kada se govori o Open Source CMSu, održavanje se najčeće odnosi na plug-in update. Međutim, kompanije koje se bave korporativnim hostingom svoje aktivnosti održavanja sajta usmeravaju na sledeće: softversko ažuriranje, hardversko održavanje, cache syntax, odnosno sistematizacija keširanja Web stranica radi redukcije saobraćaja i brzog odziva prema korisnicima, održavanje baze podataka - veličina, optimizacija i čišćenje, SEO target - diverzifikacija uslova pretrage prema sadržaju i uporedjivanje ponavljanja, nadzor Activity i Error logova, provera Web sajt index-a za pretraživače, kompatibilnost PHP koda sa OS sistemom, transfer sadržaja na novi OS u slučaju isticanja licence za tekuću verziju. E-commerce - ažuriranje, uptime monitoring, testiranje, bezbednost. Kada se radi o custom CMS-u, održavanje se ugovara prema potrebama klijenta odnosno sagledavanjem delatnosti i internet servisa koji prati Web stranu odnosno front-end.
Ukoliko govorimo o Open Source CMS-u, mesečno održavanje Web sajta najčeće se deli u tri kategorije: Održavanje CMS-a, održavanje E-commerce servisa i održavanje CMS-a sa E-commerce servisom. Diskrecino pravo svakog provajdera koji se bavi Enterprise Web hosting uslugama je da samostalno formira cenovnik. Međutim, najčešće je početna cena za mesečno održavanje 75 EUR. Kada je reč o custom CMS-u, najniža cena je 18 EUR po radnom satu. Svakako, Enterprise hosting kompanje imaju opciju da korisnik sam održava svoje servise. Negativna strana samostalnog održavanja je što kompanija ne odgovara za aktivnosti trećeg lica, što Vas može izložiti dodatnim troškovima bez potrebe.
Shared hosting kompanije podršku pružaju do nivoa protoka odnosno servera. Podrška deljenog hostinga nije nadležna za manupalciju nad korisničkim nalogom. Korporativni hosting je sveobuhvatni servis koji je za svoje klijente nadležan 24/7. Podrška Enterprise hostinga nadgleda sve aktivnosti nad protokom, korisničkim serverom uključujući korisničku manipulaciju nad nalogom.
Kompanije koje pružaju shared hosting paketiraju svoje usluge hostinga. U praksi to znači da korisnik ne može sam da odredi paket prema svojim potrebama, već mora da izabere jedan od ponuđenih. Ukoliko potrebe prevaziđu mogućnosti, u smislu paketa koji trenutno koristi, korisnik neće znati kolika mu je naknada za korišćenje zakupa van paketa i šta zakup tačno obuhvata. Korporativni hosting najčeše koristi dinamičke hosting pakete gde inicijalno korisnik sam može da odredi koji od servisa su mu više odnosno manje potrebni. Podrška eneterprise hosting kompanija, na 80% zauzetosti resursa dobija notifikaciju prema kojoj mora da obavesti klijenta i zatraži dalje instrukcije za korišćenje paketa.
Konverzija iz .NET u PHP je proces kojim se sadržaj, izgled i servisi prebacuju iz jednog programskog jezika u drugi bez gubitka u dizajnu i funkcionlanosti. Konverzija nije nužno vezana za .NET i PHP, ali se najčešči upiti rade za pomenutu konverziju. Konverzije se najčešće rade zbog prelaska sa jedne serverske platforme na drugu (Windows na Linux), zastarelog custom CMS rešenja kojem je iz nekog razloga istekla podrška, smanjenja troškova, implementiranja user-friendly servisa. Treba imati u vidu da koverzija može biti veoma skupa, jer se ne radi smo o front-end aplikaciji odnosno prezentaciji, već i izmenama koje baza podataka povlači sa sobom a dolazi uz PHP.